តារាងពេលវេលាអធិស្ឋានរ៉ាម៉ាឌនរបស់ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមឆ្នាំ ២០២១ ពេលវេលាអធិស្ឋានទាំងនេះគឺសម្រាប់ឌូបៃ, សារៀនិងអាក់មែន។ សម្រាប់អាប៊ូដាប៊ីបន្ថែម ៤ នាទីទៀត។ ដកថយ ៤ នាទីសំរាប់រ៉ាស់អាល់ខាមីនិងអ៊ូមអាល់ឃ្វីននិង ៦ នាទីសំរាប់ហ្វូនរ៉ា។ ថ្ងៃរះបុណ្យរ៉ាម៉ាដាន Greg Imsak Fajr ថ្ងៃរះថ្ងៃអាទិត្យ Dhuhr Asr Maghrib Isha ១ ថ្ងៃអង្គារទី ១៣ ខែមេសា ៤ ៈ ៤ ព្រឹក ៤:៣៩ ព្រឹក