ពេលវេលាអធិស្ឋានរ៉ាម៉ាឌនយូអេសអេស ២០២១

អារាមរ៉ាម៉ាឌនការអធិស្ឋានពេលវេលាតារាង ២០២១

ពេលវេលានៃការអធិស្ឋានទាំងនេះគឺសម្រាប់ឌូបៃ, សារៀនិងអាកមែន។ សម្រាប់អាប៊ូដាប៊ីបន្ថែម ៤ នាទីទៀត។ ដកថយ ៤ នាទីសំរាប់រ៉ាស់អាល់ខាមីនិងអ៊ូមអាល់ឃ្វីននិង ៦ នាទីសំរាប់ហ្វូនរ៉ា។

ប្រតិទិនរ៉ាម៉ាឌនឆ្នាំ ២០២១ (تقويمرمضان)
ប្រភពរូបភាព៖ ពេលវេលាអធិស្ឋានឌូបៃ ២០២១
បុណ្យរ៉ាម៉ាដានថ្ងៃធ្វើការលោក Gregអ៊ីមសាក់ហ្វាជថ្ងៃរះឌូហាប់អេសម៉ាហ្កាបអ៊ីសា
1កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារខែមេសា 134​: 29 ព្រឹក4​: 39 ព្រឹក5​: 55 ព្រឹក12​: 22 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 50 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 44 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 00 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
2កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធខែមេសា 144​: 28 ព្រឹក4​: 38 ព្រឹក5​: 54 ព្រឹក12​: 22 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 49 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 44 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 01 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
3ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ខែមេសា 154​: 27 ព្រឹក4​: 37 ព្រឹក5​: 53 ព្រឹក12​: 22 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 49 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 45 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 01 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
4ថ្ងៃ​សុក្រខែមេសា 164​: 26 ព្រឹក4​: 36 ព្រឹក5​: 52 ព្រឹក12​: 21 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 49 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 45 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 02 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
5ថ្ងៃ​សៅរ៍ខែមេសា 174​: 25 ព្រឹក4​: 35 ព្រឹក5​: 51 ព្រឹក12​: 21 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 49 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 46 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 03 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
6កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យខែមេសា 184​: 23 ព្រឹក4​: 33 ព្រឹក5​: 50 ព្រឹក12​: 21 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 48 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 46 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 03 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
7កាល​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទខែមេសា 194​: 22 ព្រឹក4​: 32 ព្រឹក5​: 49 ព្រឹក12​: 21 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 48 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 47 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 04 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
8កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារខែមេសា 204​: 21 ព្រឹក4​: 31 ព្រឹក5​: 49 ព្រឹក12​: 21 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 48 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 47 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 05 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
9កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធខែមេសា 214​: 20 ព្រឹក4​: 30 ព្រឹក5​: 48 ព្រឹក12​: 20 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 48 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 48 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 05 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
10ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ខែមេសា 224​: 19 ព្រឹក4​: 29 ព្រឹក5​: 47 ព្រឹក12​: 20 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 47 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 48 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 06 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
11ថ្ងៃ​សុក្រខែមេសា 234​: 18 ព្រឹក4​: 28 ព្រឹក5​: 46 ព្រឹក12​: 20 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 47 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 49 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 07 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
12ថ្ងៃ​សៅរ៍ខែមេសា 244​: 17 ព្រឹក4​: 27 ព្រឹក5​: 45 ព្រឹក12​: 20 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 47 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 49 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 07 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
13កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យខែមេសា 254​: 16 ព្រឹក4​: 26 ព្រឹក5​: 44 ព្រឹក12​: 20 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 47 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 50 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 08 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
14កាល​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទខែមេសា 264​: 15 ព្រឹក4​: 25 ព្រឹក5​: 43 ព្រឹក12​: 19 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 46 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 50 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 09 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
15កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារខែមេសា 274​: 14 ព្រឹក4​: 24 ព្រឹក5​: 43 ព្រឹក12​: 19 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 46 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 51 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 09 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
16កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធខែមេសា 284​: 13 ព្រឹក4​: 23 ព្រឹក5​: 42 ព្រឹក12​: 19 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 46 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 51 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 10 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
17ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ខែមេសា 294​: 12 ព្រឹក4​: 22 ព្រឹក5​: 41 ព្រឹក12​: 19 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 46 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 52 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 11 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
18ថ្ងៃ​សុក្រខែមេសា 304​: 11 ព្រឹក4​: 21 ព្រឹក5​: 40 ព្រឹក12​: 19 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 46 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 52 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 11 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
19ថ្ងៃ​សៅរ៍សូម​អោយ 014​: 10 ព្រឹក4​: 20 ព្រឹក5​: 40 ព្រឹក12​: 19 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 45 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 53 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 12 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
20កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យសូម​អោយ 024​: 09 ព្រឹក4​: 19 ព្រឹក5​: 39 ព្រឹក12​: 19 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 45 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 53 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 13 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
21កាល​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទសូម​អោយ 034​: 08 ព្រឹក4​: 18 ព្រឹក5​: 38 ព្រឹក12​: 19 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 45 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 54 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 13 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
22កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារសូម​អោយ 044​: 07 ព្រឹក4​: 17 ព្រឹក5​: 37 ព្រឹក12​: 18 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 45 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 54 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 14 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
23កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធសូម​អោយ 054​: 07 ព្រឹក4​: 17 ព្រឹក5​: 37 ព្រឹក12​: 18 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 44 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 55 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 15 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
24ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍សូម​អោយ 064​: 06 ព្រឹក4​: 16 ព្រឹក5​: 36 ព្រឹក12​: 18 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 44 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 55 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 16 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
25ថ្ងៃ​សុក្រសូម​អោយ 074​: 05 ព្រឹក4​: 15 ព្រឹក5​: 35 ព្រឹក12​: 18 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 44 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 56 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 16 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
26ថ្ងៃ​សៅរ៍សូម​អោយ 084​: 04 ព្រឹក4​: 14 ព្រឹក5​: 35 ព្រឹក12​: 18 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 44 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 56 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 17 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
27កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យសូម​អោយ 094​: 03 ព្រឹក4​: 13 ព្រឹក5​: 34 ព្រឹក12​: 18 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 44 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 57 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 18 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
28កាល​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទសូម​អោយ 104​: 02 ព្រឹក4​: 12 ព្រឹក5​: 34 ព្រឹក12​: 18 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 43 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 57 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 19 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
29កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារសូម​អោយ 114​: 02 ព្រឹក4​: 12 ព្រឹក5​: 33 ព្រឹក12​: 18 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 43 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 58 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 19 នាយករដ្ឋមន្ត្រី
30កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធសូម​អោយ 124​: 01 ព្រឹក4​: 11 ព្រឹក5​: 32 ព្រឹក12​: 18 នាយករដ្ឋមន្ត្រី3​: 43 នាយករដ្ឋមន្ត្រី6​: 58 នាយករដ្ឋមន្ត្រី8​: 20 នាយករដ្ឋមន្ត្រី

ប្រភព: Khaleej Times                                                                                                             ទាញយកជា PDF

យោបល់

សូមផ្ដល់យោបល់