ព្រលានយន្តហោះអាប៊ូដាប៊ីធ្លាក់ចុះ VooTours ទេសចរណ៍

ព្រលានយន្តហោះ Abu Dhabi បានធ្លាក់ចុះ

នៅពេលដែលវិស្សមកាលអេមារ៉ារបស់អ្នកបានបញ្ចប់សូមរំលងភាពតានតឹងនិងការព្រួយបារម្ភទាំងអស់នៃការស្វែងរកកាប៊ីនឬបើកបរទៅព្រលានយន្តហោះ! អាកាសយានដ្ឋាន VooTours បានធ្លាក់ចុះ
ក្នុងមនុស្សម្នាក់